PSİKROMETRİ – I

PSİKROMETRİ
TARİHÇE ve UYGULAMA

Yazan: M. Haluk SEVEL / Makina Mühendisi

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

1.  PSİKROMETRİ NEDİR
1.1.  Psikrometrinin tanımı ve tarihçesi
1.2.  Psikrometrinin kapsamı
1.3.  Psikrometrik diyagramın gelişimi

2.  KURU VE NEMLİ HAVANIN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ
2.1.  Giriş
2.2.  Kuru havanın yapısı
2.2.1 Mol ve moleküler ağırlık
2.2.2. Mol oranı
2.2.3. Üniversal Gaz sabiti
2.2.4. Kuru hava ve su buharının gaz sabitleri
2.2.5. İdeal Gaz karışımları
2.3.  Su buharı
2.4.  Kuru hava ile su buharının karışımı
2.4.1.    Standart atmosfer
2.4.2.    Havanın termodinamik özellikleri
2.4.3.    Doyma eğrisi ve hesaplanması
2.4.4.    Mutlak Nem Oranının Belirlenmesi
2.4.5.    Havanın Özgül Yoğunluk ve Özgül Hacminin Belirlenmesi

3.  PSİKROMETRİK ÖZELLİKLER ve  TERİMLER
3.1.  Genel
3.2.  Kuru Termometre Sıcaklığı
3.3.  Yaş Termometre Sıcaklığı ve Adyabatik Doyma
3.4.  Çiy Noktası
3.5.  Bağıl Nem
3.6.  Barometrik Basınç
3.7.  Özgül Hacım
3.8.  Mutlak Nem Oranı
3.9.  Buhar Basıncı


İKİNCİ BÖLÜM

4.  PSİKROMETRİK DİYAGRAMLAR
4.1.  Genel
4.2.  Deniz seviyesi psikrometrik diyagramları
4.2.1.    Deniz seviyesi normal sıcaklık
4.2.2.    Deniz seviyesi düşük sıcaklık
4.2.3.    Deniz seviyesi, yüksek sıcaklık
4.3.  Deniz seviyesinden yüksek irtifalar  için psikrometrik diyagramlar
4.3.1.    750 metre irtifa için
4.3.2.    1500 metre irtifa için
4.3.3.    2250 metre irtifa için

5.  TEMEL PSİKROMETRİK PROSESLER
5.1.  Psikrometrik diyagramdaki temel işlemler kısa tanımı
5.2.  Değişik iki hava kütlesinin karışması
5.3.  Havanın ısıtılması
5.4.  Havanın soğutulması
5.4.1.    Duyulur soğutma
5.4.2.    Soğutma ve nem alma
5.5.  Havanın nemlendirilmesi
5.5.1.    Havanın su ile nemlendirilmesi
5.5.2.    Havanın kuru buhar ile nemlendirilmesi
5.6.  Fan efekti
5.7.  Oda efekti
5.8.  Duyulur ısı oranı düşük (gizli ısı kazancı yüksek) hacimler

6.  KLİMA UYGULAMALARININ PSİKROMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
6.1.  Soğutma yüküne bağlı olarak hava debisinin tayini
6.2.  Kış uygulaması için hava debisi ve ısıtma yüklerinin belirlenmesi-1. Nemlendirmesiz ve su ile  nemlendirmeli örnekler
6.3.  Kış uygulaması için hava debisi ve ısıtma yüklerinin belirlenmesi-2. Buhar ile  nemlendirmeli örnekler
6.4.  Isı geri kazanımı
6.4.1.    Genel
6.4.2.    Duyulur ısı bazında geri kazanım
6.4.3.    Toplam ısı bazında geri kazanım
6.5.  Isı Geri Kazanımlı Klima Santralı Uygulamaları
6.5.1.    Kış uygulaması
6.5.2.    Yaz uygulaması
6.6.  Değişken hava debili klima sistemleri ve VAV uygulaması
6.7.  Endüksiyon sistemleri
6.7.1.     Sekonder havanın ısıtılması, primer hava ile karışması
6.7.2.    Sekonder havanın soğutulması, primer hava ile karışması
6.8.  Çift kanallı sistemler
6.9.  Havanın neminin alınması
6.9.1.    Soğutma ile nem alma
6.9.2.    Absorbsiyonlu tekerlekler ile nem alma


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

7.  ÖRNEKLER
7.1.  Yüzey kondansasyonu ve engel olmak için gerekli izolasyon kalınlığı hesabı
7.2.  VAV uygulamaları
7.3.  Değişik ve sabit sıcaklıktaki suyun havaya püskürtülmesi.

8.  TABLOLAR VE DİYAGRAMLAR

9.  SEMBOLLER